Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Fuseo BVBA (ondernemingsnummer 0700.190.342), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Fuseo zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Als aanvaarding wordt gezien de ondertekening van het voorstel, al dan niet digitaal, door bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

3.1 Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar. In het voorstel kan een andere duurtijd afgesproken worden.

Artikel 4: Annulatie

4.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Fuseo haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200 euro.

Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst

5.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Fuseo het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

5.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Fuseo verleende diensten betalen, alsook de kosten die Fuseo moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Fuseo nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Fuseo. Bovendien behoudt Fuseo het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

5.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 6: Levering

6.1. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten

7.1. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

7.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer BE33 9730 7625 2946. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

7.3. Bij niet-tijdig betaalde facturen wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per verlopen of begonnen maand aangerekend, alsook ten titel van forfaitaire schadeloosstelling een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag met minimum van 50 EURO. Bovendien behoudt Fuseo zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

7.4. Indien Fuseo voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de klant in rekening worden gebracht. Fuseo is gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.

Artikel 8: Klachten – protest van de factuur

8.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Fuseo te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Fuseo verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Fuseo is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

9.2. De aansprakelijkheid van Fuseo met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Fuseo. De totale aansprakelijkheid van Fuseo, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Fuseo werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

9.3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Fuseo geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld brand, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Fuseo geen controle heeft, bevrijden Fuseo, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

10.2 De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Daarnaast erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

Artikel 11: Geheimhoudingsplicht

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12: Referentie

12.1. De klant gaat ermee akkoord dat de diensten die door Fuseo uitgevoerd werden voor de klant opgenomen worden in het referentieportfolio van Fuseo.

Artikel 13: Nietigheid

13.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Fuseo en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

14.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Fuseo. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.